Nezapomněli jste na něco?

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný. Pojďme to napravit :-)

TIP: Inspirujte se našimi novinkami

Potřebujete poradit? Navštivte náš blog

Obchodní podmínky

Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky nebo jedná-li se o Kupujícího, který si v minulosti objednávku zasílanou na dobírku nevyzvedl, může Kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření. Jde-li o Kupujícího, který si v minulosti objednávku zaslanou na dobírku nevyzvedl, vyhrazuje si Prodávající dále právo akceptovat objednávku pouze v případě platby předem a/nebo pouze v případě, že Kupující nahradí Prodávajícímu vynaložené náklady na poštovné za zásilku, kterou si Kupující nevyzvedl. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou objednávku nebo objednávku učiněnou Kupujícím, který si v minulosti objednávku zasílanou na dobírku nevyzvedl, nesplní-li takový Kupující podmínky dle předchozí věty. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Prodávající

SARTOR BOHEMIA s.r.o., sídlem v Cukrovarnická 833/67, 162 00 Praha 6 - Střešovice, IČO: 279 08 828, DIČ: CZ27908828, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 125757, email: sartor@sartor.cz, telefon: +420 777 511 114.

(dále jen „Prodávající“)

Prodávající je osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a je tedy podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává výrobky a poskytuje služby Kupujícím.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na smluvní vztahy uzavřené prostřednictvím internetových stránek www.sartor.cz, na nichž je umístěn internetový obchod prodávajícího.

Kupující

Kupující se zákazníkem internetového obchodu provozovaného Prodávajícím (dále jen „Kupující“), který uzavírá smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách s Prodávajícím. Kupující může být:

a) spotřebitelem – tím je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec výkonu svého povolání vstupuje do smlouvy s Prodávajícím;

b) podnikatelem – tím je Kupující, který není spotřebitelem, přičemž za podnikatele lze považovat i osoby, které uzavírají smlouvy související s jejich obchodní, výrobní nebo obdobnou činnosti či při samostatném výkonu svého povolání, případně osoba, které jedná jménem a na účet podnikatele.

Je-li Kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Je-li Kupující podnikatelem, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami pouze Občanským zákoníkem.

Definice

Pokud nevyplývá z kontextu něco jiného, níže uvedené definice mají v rámci těchto podmínek níže uvedený význam:

„Uživatel“ je každý, kdo užívá internetové stránky provozované Prodávajícím.

„Zboží“ znamená veškerý materiál, zboží a věci obecně, jenž prodává Prodávající prostřednictvím internetových stránek.

 

Obchodní podmínky upravující vztahy s Kupujícím - spotřebitelem

1. Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavřené dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Kupující zasláním objednávky prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího současně stvrzuje, že akceptuje obsah těchto obchodních podmínek a že se s nimi seznámil.
 3. Ustanovení těchto obchodních podmínek tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a prodávajícím. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud si strany kupní smlouvy výslovně nedohodnou jinak, i kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 4. Obchodní podmínky může Prodávající změnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran kupní smlouvy se nicméně vždy řídí zněním obchodních podmínek účinným ke dni uzavření kupní smlouvy.
 5. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Zboží od Prodávajícího, jedná při objednávce Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni tato část obchodních podmínek ale část upravující vztah s Kupujícím, který není spotřebitelem.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Uživatel se může na internetových stránkách Prodávajícího registrovat a prostřednictvím uživatelského účtu následně objednávat Zboží, spravovat objednávky a případně provádět další úkony, které internetové stránky Prodávajícího umožňují. Údaje použité při registraci si volí Uživatel sám a je povinen zajistit, že se o nich nedozví třetí osoby a zabránit jejich zneužití a zneužití uživatelského účtu. V opačném případě nenese Prodávající odpovědnost za následky takového zneužití. Uživatel je povinen uvádět při registraci pravdivé údaje a tyto při jejich změně aktualizovat. Prodávající může nicméně přijímat objednávky a uzavírat kupní smlouvu i jiným způsobem.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit ty uživatelské účty, které jsou neaktivní více jak 1 rok a dále rovněž ty účty, jejichž prostřednictvím dochází k porušování těchto obchodních podmínek, zákona nebo dobrých mravů. Uživatelé berou na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, a to především z důvodů nezbytné údržby na straně Prodávajícího.
 3. Internetové stránky Prodávajícího obsahují seznam Zboží jejich prostřednictvím nabízeného, a dále i informace o něm, a to včetně uvedení prodejních cen či ceníků. Uvedené ceny jsou konečné a uvedeny včetně DPH, anebo ve formátu cena bez DPH + DPH. Již tedy zahrnují cla a další poplatky. Ceny Zboží, ceny za balení, dopravu a dodání pak zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou prezentovány na internetových stránkách. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat, ledaže toto Prodávající výslovně uveden.
 4. Prezentace Zboží umístěná na internetových stránkách Prodávajícího je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije).
 5. Kupující provádí objednávání Zboží prostřednictvím internetových stránek. Objednávka musí vždy obsahovat název objednaného Zboží, případně i číselné označení Zboží, počet kusů Zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (alespoň jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
 6. Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky a konečná cena, a to včetně nákladů na dodání (v závislosti na zvoleném způsobu dodání) a případných poplatků spojených se zvoleným způsobem platby. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. O obdržení objednávky Prodávajícím bude Kupující informován bez zbytečného odkladu.
 7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. dochází k uzavření kupní smlouvy) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „Přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to obvykle na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného Zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
 8. Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky nebo jedná-li se o Kupujícího, který si v minulosti objednávku zasílanou na dobírku nevyzvedl, může Kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření. Jde-li o Kupujícího, který si v minulosti objednávku zaslanou na dobírku nevyzvedl, vyhrazuje si Prodávající dále právo akceptovat objednávku pouze v případě platby předem a/nebo pouze v případě, že Kupující nahradí Prodávajícímu vynaložené náklady na poštovné za zásilku, kterou si Kupující nevyzvedl. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou objednávku nebo objednávku učiněnou Kupujícím, který si v minulosti objednávku zasílanou na dobírku nevyzvedl, nesplní-li takový Kupující podmínky dle předchozí věty. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.
 9. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 10. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto Zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním Zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, jejichž výše je uvedená na internetových stránkách a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí.
 11. V případě, že došlo ke zcela zjevné chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny Zboží na internetových stránkách nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající se v takových případech bez zbytečného odkladu obrátí na Kupujícího se správnými údaji týkajícími se dané objednávky a objednaného Zboží za účelem případného uzavření kupní smlouvy, pokud zájem Kupujícího o její uzavření potrvá.
 12. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u Zboží na internetových stránkách nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.
 13. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka Zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.
 14. Prodávající dobrovolně a vedle možnosti odstoupení od smlouvy dle Občanského zákoníku poskytuje Kupujícímu možnost stornovat objednávku a tedy zrušit již uzavřenou kupní smlouvu dohodou, pokud tak učiní nejpozději do dvou hodin poté, co došlo k uzavření dané kupní smlouvy. Kupující tak může učinit výhradně v elektronické formě, a to zasláním emailu na emailovou adresu sartor@sartor.cz, přičemž do předmětu emailu musí Kupující uvést slovo „STORNO“. Pokud již došlo k úhradě objednaného Zboží, Prodávající mu vrátí již uhrazené finanční prostředky zpět, ovšem výhradně bankovním převodem na účet, který mu Kupující uvede. Prodávající si v těchto případech vyhrazuje právo ponížit vrácené peněžní prostředky o částku odpovídající poplatkům, jež byly v souvislosti s platbou uhrazeny příslušné platební instituci, která platbu provedla. Prodávající může návrh na zrušení kupní smlouvy (storno) akceptovat i po uplynutí lhůty 2 hodin, ovšem v takových případech již toto činí na individuální bázi, po posouzení všech okolností a po předchozí dohodě s Kupujícím.

3. Platební a dodací podmínky

Dodací a platební podmínky jsou upraveny zde.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má podle § 1829 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující v této lhůtě zaslat na kontaktní adresu Prodávajícího nebo na kontaktní e-mail Prodávajícího.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu, Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím. Pro předejití pochybnostem, za Zboží upravené na přání zákazníka (Kupujícího) se považuje především oblečení šité na míru nebo látka dodaná v metráži upravené na přání Kupujícího. Prodávající nicméně bude dobrovolně a nad rámec zákona akceptovat odstoupení od smlouvy i u látek a jiné metráže upravené podle požadavku Kupujícího, ovšem pokud bude délka látek a jiné metráže zkrácena na přání zákazníka do délky méně než 5 metrů, bude Kupujícímu navrácena kupní cena snížená o 10 % a o náklady na dopravu vztahující se k danému Zboží.
 3. Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné. Je-li to možné, Kupující by měl vrátit Zboží v původním obalu, což ovšem není podmínka jeho přijetí Prodávajícím.
 4. Kupující by k vrácenému Zboží měl přiložit kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření by rovněž mělo obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.
 5. Ve lhůtě 10 dnů od vrácení Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené Zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Kupující bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupující bere na vědomí, že nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání Zboží.
 6. Prodávající vrátí Kupujícímu veškeré přijaté peněžní prostředky, a to včetně nákladů na dodání. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval, (iii) přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný účet do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.
 7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
 8. Při zasílání je Kupující povinen Zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pokud dojde k poškození či zničení Zboží, Prodávající může postupovat obdobně k článku 5.5.
 9. Náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být Zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 10. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách a dále v případě, že Zboží z objektivních příčin (Zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky.
 11. V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 10 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
 12. Byl-li společně se Zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a Kupující tento dárek zašle společně s vraceným Zbožím.
 13. Možnost odstoupení od smlouvy dle této části obchodních podmínek se nevztahuje na kupní smlouvy, které nejsou uzavřeny distančním způsobem a mimo obchodní prostory Prodávajícího, především tedy pokud bylo Zboží nakoupeno v kamenné prodejně Prodávajícího.

5. Odpovědnost za vady

 1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení.
 3. Podmínky odpovědnosti za vady Zboží a záruční odpovědnost se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.
 4. Reklamace přijímáme telefonicky, emailem nebo přes reklamační formulář.

6. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „Osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 3. Zpracováním Osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 4. Kupující má právo přístupu ke svým Osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání Zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení Zboží.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.
 7. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 8. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Souhlas může Kupující kdykoli jakýmkoliv způsobem odvolat.
 10. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Souhlas může Kupující kdykoli jakýmkoliv způsobem odvolat.
 11. Internetové stránky Prodávajícího mohou využívat technické informace získané pomocí souboru cookies. Užívání cookies lze zakázat nastavením internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies zakázáno, nemusí být internetové stránky zobrazeny v plné míře. Pomocí souborů cookies nelze získat žádné osobní údaje.

7. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah související s užitím internetových stránek Prodávajícího nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

2. V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

3. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými na internetových stránkách Prodávajícího. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z těchto internetových stránek.

4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

6. Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím emailu, nebo se může Kupující obracet na v předchozím odstavci vypočítané subjekty. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

7. Obsah internetových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení internetových stránek Prodávajícího a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na internetových stránkách Prodávajícího. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.


8. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do jeho internetových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání internetových stránek Prodávajícího používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetové stránky a užívat internetové stránky nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

9. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena).

10. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

Obchodní podmínky upravující vztah s kupujícím, který není spotřebitelem:

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě „Obalové materiály“ prostřednictvím internetových stránek provozovaných Prodávajícím.
 2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.
 3. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
 4. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.
 6. Tyto obchodní podmínky se vztahují na Kupující – podnikatele, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale výše uvedené Obchodní podmínky upravující vztahy se spotřebitelem. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami pro velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle podmínek upravených ve výše uvedených Obchodních podmínkách upravujících vztahy se spotřebitelem, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele. Zasláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i s Obchodními podmínkami upravujícími vztahy se spotřebitelem.

2. Vymezení pojmů

1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím internetových stránek Zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2. Podnikatelem je každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Nabídkou na uzavření smlouvy je objednávka Zboží ze strany Kupujícího. Smlouva vzniká přijetím nabídky ze strany Prodávajícího.
 2. Objednávku je možné učinit pomocí prostředků komunikace na dálku nebo jiným způsobem, který Prodávající umožňuje. Pro objednávku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku se použije obdobně článek 2 Obchodních podmínek upravujících vztahy se spotřebiteli.
 3. Prodávající může požádat Kupujícího, aby prokázal, že je podnikatelem.
 4. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná.
 5. V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 30% z kupní ceny objednaného Zboží. V případě, že objednávka bude zrušena až po expedici Zboží, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením Zboží způsobených zrušením objednávky.

4. Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem a řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady.
 2. Před převzetím Zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Kupující nároky plynoucí z porušeného obalu Zboží.
 3. Neprodleně po převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat Zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů Zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí Zboží. Zjištěné závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat Prodávajícímu spolu s oznámením závady.
 4. Detailní podmínky dodání Zboží jsou upraveny v samostatné části internetových stránek Prodávajícího.

5. Cena zboží a platební podmínky

 1. Ceny Zboží jsou uvedeny na internetových stránkách Prodávajícího. To nicméně nevylučuje, aby si Prodávající případně sjednal individuální cenu Zboží na základě jednání s Kupujícím.
 2. Informace o platebních podmínkách lze nalézt zde.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to i částečně. Zejména je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že z důvodů na straně dodavatelů Prodávajícího není možné Zboží dodat za původních podmínek, řádně a včas.
 2. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu či její část odpovídající části plnění, ohledně kterého Prodávající odstoupil, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 5 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí).
 3. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny Zboží déle než 4 týdny.
 4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.
 5. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně Zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.
 6. Odstoupení musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 7. Byl-li společně se Zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a Kupující tento dárek zašle společně s vraceným Zbožím.

7. Odpovědnost za vady

 1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení.
 2. Podmínky odpovědnosti za vady Zboží a záruční odpovědnost se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím internetových stránek Prodávajícího nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 31. 07. 2015.

Upozornění: Veškeré u nás zakoupené látky s podílem hedvábí doporučujeme chemicky čistit a případné praní ve vodě je pouze na vaše vlastní nebezpečí. Postupy pro praní v ruce jsou pouze doporučení, které je třeba si vyzkoušet a dobře se naučit. Za případné nevhodné postupy při praní a žehlení neneseme zodpovědnost. Na vzniklé škody v důsledku praní ve vodě nebude brán zřetel a takové zboží není možné přijmout k reklamaci.

Poškozená zásilka

Pokud vám pošta doručí zásilku, která bude poškozená - potrhaná, rozlepená, zboží bude ztracené, měli byste si při převzetí zboží nechat vystavit potvrzení, že zboží bylo poškozeno a do 24 hod reklamovat. Zodpovědnost za poškozenou zásilku nese dopravce, stejně tak jako případnou náhradu za poškozené zboží. Zásilky České pošty Balík do ruky, Balík na poštu a zásilky PPL jsou pojištěny v plné hodnotě objednávky, ostatní zásilky České pošty jsou pojištěny na 800 Kč.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Novinky přímo do vašeho e-mailu

Začněte odebírat náš newsletter a zůstaňte s námi v obraze. Zaručujeme, že vám budeme zasílat jen takové zajímavosti, jaké bychom dostávali rádi i my sami.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Kontaktní formulář zavřít
Načíst

Máte jakýkoli dotaz nebo problém?

(+420) 777 511 114
sartor@sartor.cz

Jazyk / Language

Měna / Currency

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.